Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

kaatee
2386 0a03
Rome, Italy 
kaatee
kaatee
1129 8e2f 500
Reposted fromrol rol viaune-raconteuse une-raconteuse
kaatee
5528 fe40 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagabrynia gabrynia
kaatee
Reposted frombluuu bluuu
kaatee
Reposted frombluuu bluuu
kaatee
Reposted frombluuu bluuu
kaatee
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms

February 07 2018

kaatee
Pociągasz mnie intelektualnie, jak nikt inny
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viainspirations inspirations
kaatee
Ci, którzy najbardziej chcą, najgłośniej milczą
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viawassupbruh wassupbruh
kaatee
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viawassupbruh wassupbruh
kaatee
kaatee
Reposted frombluuu bluuu
kaatee
kaatee
kaatee
kaatee
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viaSkydelan Skydelan
kaatee
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan

February 06 2018

kaatee
kaatee
Reposted fromshakeme shakeme viaaffascinante affascinante
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl